REGULAMIN KONKURSU

JASZPOL 35 LAT

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki konkursu z okazji 35 lecia GRUPY JASZPOL Wygraj Nowe Auto na 35 DNI

1.2. Organizatorem konkursu jest GRUPA JASZPOL przez co należy rozumieć JASZPOL sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28 Nr KRS0000177740 oraz

JASZPOL UNO sp. z o.o  z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28 Nr KRS0000063200

1.3. Konkurs organizowany jest z okazji 35 lecia GRUPY JASZPOL w okresie 08 kwietnia 2024 roku–30 listopada 2024 roku w salonach Jaszpol w Łodzi

– przy ul. Brukowej 2

– przy ul. Przybyszewskiego 176/178,

– przy ul. Łódzkiej 28 w Zgierzu

– przy ul. Szparagowej 4

1.4. Konkurs polega na wypełnieniu ankiety na stronie 35lat.jaszpol.pl oraz odpowiedzi na pytanie: Opowiedz nam o swojej wymarzonej przygodzie samochodowej z wybranym modelem z naszej oferty (Renault, Dacia, Opel, Peugeot, DS). Jak wygląda Twoja idealna trasa, z kim podróżujesz i dlaczego właśnie ten model jest Twoim niezbędnikiem w tej podróży? Opisz, co czyni tę przygodę wyjątkową.

1.5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

 1. Nagrody

2.1. Nagrodami w niniejszym konkursie GRUPY JASZPOL są:

 1. a)nagrody główne –Zwycięzca konkursu danego miesiąca otrzyma w użyczenie od Organizatora pojazd na okres 35 dni. Zwycięzca wybierany będzie w każdy ostatni piątek miesiąca. Samochód będzie przekazywany na podstawie umowy użyczenia wraz z polisą ubezpieczeniową OC i AC, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator przewidział łącznie 7 nagród (1 miesięcznie) począwszy od 30.04.2024r.

2.2. Zwycięzca nagrody głównej w konkursie po spełnieniu łącznie wszystkich warunków przewidzianych niniejszym regulaminem otrzyma na podstawie umowy użyczenia 1 samochód na okres 35 dni licząc od daty wyłonienia zwycięzcy Do wygrania jest łącznie 7 samochodów przekazanych zwycięzcy w użyczenie na okres 35 dni, wybieranych spośród uczestników w każdy ostatni piątek miesiąca kalendarzowego poczynając od końca kwietnia 2024 do końca listopada 2024.

2.3. Nagroda główna (samochód) pozostaje własnością Organizatora konkursu.

2.4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny ani inne przedmioty o tej samej wartości.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu mailowego, czy numeru telefonu – uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem celem określenia szczegółów dotyczących wydania nagrody.

2.6. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 1. Zasady konkursu

3.1 Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca prawo jazdy min. 5 lat,które nie zostało zatrzymane lub uprawnienia do kierowania pojazdami nie zostało w żaden sposób ograniczone,która wypełni ankietę oraz odpowie na pytanie konkursowe na stronie 35lat.jaszpol.pl

3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej a także osoby i firmy stale świadczące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilno-prawnej.

3.3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Każda pełnoletnia osoba która wypełni ankietę oraz odpowie na pytanie konkursowe na stronie 35lat.jaszpol.pl, może wziąć udział w konkursie.

Krok 1: należy w ciekawy sposób odpowiedzieć na pytanie zawarte w kuponie konkursowym.

Krok 2: autor najciekawszej wypowiedzi zostanie nagrodzony autem na 35 dni.

3.5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018

 1. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000) przez Organizatorakonkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu i celów marketingowychOrganizatora. Uczestnicy konkursu muszą wyrazić zgodę na wykorzystane i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją konkursu oraz w razie wygrania konkursu, na publiczne ogłoszenie swojego imienia i nazwiska.

3.6. Uczestnik konkursu oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do danych zawartych w wypełnionym przez niego formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Organizator może dysponować odpowiedzią na pytanie dowolnie,w sposób nieograniczony, eksponując je na materiałach reklamowych, firmowym profilu Facebook i na wszystkich rodzajach nośników, bez ograniczeń geograficznych.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu:

4.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie wyboru przez Jury najciekawszej odpowiedzi na pytanie umieszczone w ankiecie konkursowej. Komisja konkursowa sporządza protokół z dokonanych czynności. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4.2. Rozstrzygnięcie Konkursu następować będzie w każdy ostatni piątek miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.05.2024 roku. 

4.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozwiązania konkursu bez wskazania zwycięzcy. W takim przypadku uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. 

4.4. Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 24 godzin od chwili rozstrzygnięcia drogą mailową na adres wskazany w treści ankiety konkursowej.

Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

4.5. Wyborem autorów najciekawszych odpowiedzi zajmuje się komisja konkursowa. Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu. Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy komisji konkursowej czuwa Zarząd Organizatora. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem.

4.6. Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda główna.

4.7. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) koniecznych do odebrania nagrody. Odmowa podania pełnych danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.

 1. Odbiór nagrody:

5.1. Zwycięzca konkursu z zastrzeżeniem pkt.5.2 otrzyma w użyczenie od Organizatora samochód na okres 35dni wraz z pełnym ubezpieczeniem OC i AC.

5.2. Wydanie samochodu następuje na podstawie podpisanej przez zwycięzcę umowy użyczenia samochodu, zaakceptowanej bez zastrzeżeń. Odmowa podpisu umowy według wzorca Organizatora jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.

 1. 6. Postanowienia końcowe

6.1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

6.2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu w salonie firmy Jaszpol oraz na stronie Organizatora 35lat.jaszpol.pl w całym okresie trwania konkursu.  

6.3 Dane osobowe przekazane przez uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000). przez Organizatora w celu: (1) przeprowadzenia Konkursu, (2) wyłonienia zwycięzcy, (3) doręczenia nagrody, (4) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

 1. Informacje RODO

7.1. Administratorem danych osobowych jest Jaszpol sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Łódzkiej 28. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się elektronicznie poprzez adres e-mail: marketing@jaszpol.pl

7.2 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.: przeprowadzenia konkursu, wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji konkursu oraz zawarcia umowy użyczenia pojazdu marki Renault, zawartej z Organizatorem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia ww. umowy użyczenia, i w szczególności wydania pojazdu zwycięzcy konkursu.  Niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy i w szczególności wydania pojazdu pomimo wygrania nagrody głównej.

7.3. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Zgoda może być wycofana, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik konkursu lub każda osoba występująca w jego imieniu ma prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego.

7.4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy lub organy ścigania). Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczący usługi transportowe przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane przez okres ich udziału w konkursie. Po tym okresie dane osobowe Uczestników konkursu mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ich udziałem w konkursie. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

 1. Prawa autorskie
 2. Uczestnik konkursu oświadcza,że:
 3. a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do tekstu zgłaszanego w konkursie,
 4. b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich.
 5. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony, oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych tekstów na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs.
 6. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na publikację tekstów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora w ramach działań promujących konkurs.
 7. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięską odpowiedzią na pytanie konkursowe na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej odpowiedzi – zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługujążadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa nabyły.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest GRUPA JASZPOL przez co należy rozumieć JASZPOL sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28 Nr KRS0000177740 oraz

JASZPOL UNO sp. z o.o  z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28 Nr KRS0000063200

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.